АЧАА ИЛГЭЭГЧ

Ачаа илгээгч энэхүү системийг ашигласнаар дараах давуу талуудыг ашиглах боломжтой. Үүнд: 

 • Ачуулах ачааны мэдээллийг системд бүртгүүлсэн бүх тээвэрлэгчид нэг зэрэг мэдэгдэх;
 • Тухайн ачааны төрөлд нийцсэн тээврийн хэрэгслийг сонгох;
 • Тээвэрлэлтийн замналыг сонгох;
 • Ачааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг тээвэрлэгч системээс харах;
 • Тээвэрлэгч нь системээс хоёр талын ачаа, замнал дагуух ачааны мэдээллийг шууд харж тээврийн тарифын саналаа боловсруулдаг тул таны ачаанд ногдох  тээврийн зардал хямдрах;
 • Ачааг тээвэрлэх хүсэлтэй тээвэрлэгчдээс өгсөн үнийн саналыг харьцуулах;
 • Системд бүртгэлтэй ачааг хадгалуулах бүх агуулахын талаарх мэдээллийг авах;
 • Хамгийн боломжийн бодит үнийн санал өгсөн тээвэрлэгчийн талаарх бүх мэдээлэл, тухайлбал: жолооч, тээврийн хэрэгсэл, ачааны даатгал, өмнөх үйлчлүүлэгчдээс өгсөн үнэлгээ зэргийг харах;
 • Ачааны даатгал бүхий найдвартай тээвэрлэгчтэй тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулах;
 • Ачааг хаана тээвэрлэж явааг системээс харах;
 • Тухайн тээвэрлэгчийн талаар үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
Орон нутаг дахь салбарууд