Бидний тухай

          Өнөөгийн байдлаар манай улсын ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа нь зөвхөн Иргэний хуулиар зохицуулагдаж байгаа бөгөөд төрөөс ямар нэгэн зохион байгуулалтыг хийдэггүй нь нэг талаас тээвэрчид, үйлчлүүлэгчдэд эрэлт хэрэгцээгээ чөлөөтэй хангах боломжийг олгож байгаа боловч, нөгөө талаас эдийн засгийн үр ашигтай, найдвартай, аюулгүй тээврийн үйлчилгээ орхигдож байна. Монгол Улсын Засгийн газраас Төрөөс автотээврийн салбарт баримтлах бодлогыг баталсан боловч түүнийг хэрэгжүүлэх механизм тодорхой бус байна. Иймд  эдийн засгийн үр ашигтай ачаа тээврийг хөгжүүлэх, тээвэрчид, үйлчлүүлэгчдийг хэрэгцээт мэдээллээр хангах бодит

АЧАА ИЛГЭЭГЧ

Ачаа илгээгч энэхүү системийг ашигласнаар дараах давуу талуудыг ашиглах боломжтой. Үүнд: 

 • Ачуулах ачааны мэдээллийг системд бүртгүүлсэн бүх тээвэрлэгчид нэг зэрэг мэдэгдэх;
 • Тухайн ачааны төрөлд нийцсэн тээврийн хэрэгслийг сонгох;
 • Тээвэрлэлтийн замналыг сонгох;
 • Ачааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг тээвэрлэгч системээс харах;
 • Тээвэрлэгч нь системээс хоёр талын ачаа, замнал дагуух ачааны мэдээллийг шууд харж тээврийн тарифын саналаа боловсруулдаг тул таны ачаанд ногдох  тээврийн зардал хямдрах;
 • Ачааг тээвэрлэх хүсэлтэй тээвэрлэ...
ТЭЭВЭРЛЭГЧ

Тээвэрлэгч энэхүү системийг ашигласнаар дараах давуу талуудыг ашиглах боломжтой. Үүнд: 

 • Жолооч, тээврийн хэрэгсэл, даатгал, тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх давуу талын мэдээллийг системд байршуулах;
 • Ачааг төрлөөр, хугацаагаар, чиглэлээр, байршлаар гэх мэт өөрийн тээврийн хэрэгслийн хүчин чадалд нийцүүлэн хялбараар хайх;
 • Өөрийн тээврийн хэрэгслийн ачих хэсгийн ашиглалтыг сайжруулах үүднээс замналын дагуу тээвэрлэх ачааг олох;
 • Хоёр талын ачааны мэдээллийг нэг зэрэг авч тээвэрлэлтээ урьдчилан төлөвлөх;
 • Системээс хоёр талын ачаа, замнал дагуу...
АГУУЛАХЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ

Агуулах эзэмшигч энэхүү системийг ашигласнаар дараах давуу талуудыг ашиглах боломжтой. Үүнд: 

 • Агуулахын төрөл, хүчин чадал, чөлөөтэй зайны талаарх  мэдээллийг тухай бүр системд оруулснаар бүх хэрэглэгчдэд нэг зэрэг мэдэгдэх;
 • Агуулахаа сурталчилж хэрэглэгчдийг татах;
 • Агуулахын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх;
 • Хэрэглэгчдээр үйлчилгээний чанараа үнэлүүлж баталгаатай агуулах болох;
 • Тээврийн логистикийн сүлжээнд хамрагдах;
Системийн давуу тал
 • Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага 24 цагийн турш системийг ашиглаж мэдээлэл солилцоно
 • Улаанбаатар хот, 21 аймгийн төвд систем ашиглалттай холбоотой тусламж, үйлчилгээ үзүүлнэ
 • Ачаа, тээвэрлэлт, агуулахын үйлчилгээний цогц мэдээллээр шууд хангана
 • Үйлчлүүлэгч, үйлчлэгч нар хөндлөнгийн зуучгүйгээр шууд харьцана
 • Системийг ашиглах ажиллагаа хялбар бөгөөд мэдээллийн нууц хадгалагдана
 • Системээс статистик мэдээллийг төрөл бүрийн хэлбэрээр авч болно
Орон нутаг дахь салбарууд