АГУУЛАХЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ

Агуулах эзэмшигч энэхүү системийг ашигласнаар дараах давуу талуудыг ашиглах боломжтой. Үүнд: 

  • Агуулахын төрөл, хүчин чадал, чөлөөтэй зайны талаарх  мэдээллийг тухай бүр системд оруулснаар бүх хэрэглэгчдэд нэг зэрэг мэдэгдэх;
  • Агуулахаа сурталчилж хэрэглэгчдийг татах;
  • Агуулахын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх;
  • Хэрэглэгчдээр үйлчилгээний чанараа үнэлүүлж баталгаатай агуулах болох;
  • Тээврийн логистикийн сүлжээнд хамрагдах;
Орон нутаг дахь салбарууд